19.11.2020

אשכול מרוכז להתפטר מהמסכה


 כל המסמכים
שצריך להראות לכל מי
שמשגע אותכם על מסכה

פיקוד העורף : לתבוע בתי עסק שמסרבים לתת שירות

משטרת ישראל : אין לסרב שרות למי שפטור ממסכה
משטרת ישראל : מפעיל מקום רשאי לתת שירות למי שפטור
משרד המשפטים : אין לבקש תעודה מזהה או הוכחה למי שמצהיר שהוא מוגבלמשטרת ישראל : מי שהולךעם המסכה ביד אין להטיל עליו קנסאתר כל זכות : לא חייב להגיד שאתה פטור וגם לא חייב להראות אישור
מוקד קול הבריאות : אדם שיש לו מוגבלות לא צריך אישור רופא


חוות דעת משפטית מעורך דין תמיר טורגל : 
כל אדם שמצהיר שיש לו קושי הוא פטור גם בלי להראות מסמכים רפואיים

משרד הבריאות : אסור להשתמש במסכה אם יש קושי נשימתימשרד הכלכלה : אין לחנויות עם התו הסגול לדרוש הוכחות למי שפטור ממסכה


משרד המשפטים : אין לסרב כניסה למקום ציבורי למי שפטור ממסכהמשרד הבריאות : אין לסרב כניסה למבנה למי שפטור ממסכה
נוסע באגד ? מסמך להראות לכל הנהגים ולכל הנוסעים הטיפשים שמשגעים את השכל...
המייל האדום

יש לכם חומרים עבורנו?
שלחו עכשיו למייל קו החשיפות

צפיות בבלוג